--با تفنگــش نتـــوانستــــه شکـــــارم بکنــد
-- رفته با مطرب و اینترنت و سـاز آمده است

-- نـــــاوگــانش نتــوانستــــه مهــــارم بکنـــد
-- رفته با لُعبتـک چشــــــم نـــواز آمده است

-- بمب و موشک نتـــوانستـــه بتــرساننــــدم
-- فیسبــوک و توییتر شایعه ســاز آمده است

-- شیمیـایی زد و من بـــــــاز عقب ننشستـم
-- با کراک و هروئین ، تاخت و تــاز آمده است

-- چون لگـن شــد اثـــر نــــاو هواپیمــــــا بــــر
-- پخش مـه پاره ز مهـواره به نـــاز آمده است

-- بس که از نغمــــه قـرآن و دعــــا می ترسد
-- با "رپ" و عربده و تپ تپ "جــاز" آمده است

-- فتنـــه هایش به بصیــــرت همه خنثی کردم
-- رفتــه با ساحــر و با شعبده بــاز آمده است

-- ایســم ها شرقی و غربی همه رسوا گشتند
-- فرقـــه پردازی و عرفــــــان مجـــاز آمده است

-- من جوانـم چو "علی اکبری" الگوی من است
-- مشق و تدبیـــــرم از او روح نــــواز آمده است

-- گر به حقّیـــــم ، از انبـــوه عــدو بـاکی نیست
-- مــرگ خونین و سعــادت به تــــراز آمده است
افسران - مار و پله به سبک افسران
-- من به یک ضــــربه کنم چــاره ی مکـر دشمن
-- مبطل منکـــر و فحشـــاء ، نمـــــاز آمده است

-- دشمنی کــو به دو صــد حیله ز در بیـرون شد
-- گر که غفلت کنی از پنجــــره بـاز آمده است !

-- جـــز دو روزی دگــر از دولت او باقـــــی نیست
-- استقـــامت کنی ، آن محـــــرم راز آمده است

-- بینــم آن روز شود بمب و مسلسل خــــاموش
-- بانگ "من مهدی ام" ازسوی حجاز آمده است

-- بنگـــر ... چشــم جهـــان رو به حقیقت وا شد
-- موج اسلام محمد (ص) به فــــــراز آمده است

منبع:
http://revayat91.tebyan.net/