زیاد دور از ذهن نیست....به امید روزی که متن تمام روزنامه ها این باشد...