من اومدم تا در حد خودم از آرمان های انقلابم دفاع کنم ، اومدم تا بجنگم ، اومدم تو عرصه جنگ سایبری (فرهنگی) تا اونجا که زورم میرسه برای امام زمانم  مفید باشم


در پناه حق