مهدی ام من که مرا گرمی بازاری نیست

بهتر از یوسف مرا هیچ خریداری نیست

...............

همه گویند که در حسرت دیدار من اند

لیک در گفته این طایفه کردار نیست

...............

ای که دائم به دعایی که ببینی مرا

تا که خالص نشوی با تو مرا کاری نیست

1_Monji__14_.jpg

یاعلی مدد

به امید روزی که متن تمام پیام ها این باشد::: مهدی فاطمه آمد...