نیروی سایبری سپاه یکی از نیروهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که از موقعیت استراتژیک و فوق محرمانه در سطح نیروهای مسلح برخوردار می باشد