سرپرست کلینیک اطفال بیمارستان رازی سراوان با بیان اینکه حال یکی از نوزادان وخیم است ، گفت : به دلیل یکی بودن سیستم گردش خون این نوزادان به هم چسبیده ، احتمال زنده بودن آنها بسیار کم است .

به گزارش صبحانه، در پدیده ای نادر، دوقلوی ب هم چسبیده ای در سراوان متولد شدند.

این دو قلوها که دختر هستند ، از ناحیه سینه به هم چسبیده اند .

سرپرست کلینیک اطفال بیمارستان رازی سراوان با بیان اینکه حال یکی از نوزادان وخیم است، گفت : به دلیل یکی بودن سیستم گردش خون این نوزادان به هم چسبیده ، احتمال زنده بودن آنها بسیار کم است .

دکتر سهروردی افزود : بنا بر گزارشهای آماری این پدیده هر 15 سال یکبار اتفاق می افتد .
وزن نوزادان به هم چسبیده 3 و نیم کیلوگرم است .

دو قلوهای به هم چسبیده در سراوان