بینید چطوری با ناخود آگاه ما بازی میکنند!!!؟

خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگین

54265730271477999290.jpg
به نام علی در لوگوی این بازی توجه کنید!!!!؟

21114464578156441432.jpg


بازی کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق(ع) که در قاب عکس کار شده است

به محل نصب تابلو دقت کنید!!!!!!؟


63733420596539836462.jpg


استفاده از درب کعبه در چند نقطه ی این بازی


03416259299663176796.jpg


استفاده از کلمه الله در کف زمین این بازی 

به سم کارکتر ها توجه کنید


12966468997232095148.jpg

نام فاطمه زهرا که با زیرکی در این بازی کار شده


17106006738464056786.jpg


این بار در بازی اویل قرآنی که در اتاق یکی از روسای گروه تروریستس وجود دارد


64081022608989307473.jpg


به کلمه ی الله زیر پای شخصیت ها توجه کنید

شباهت کفپوش با کفپوش مسجدالنبی

شباهت طراحی بنا با مسجدالنبی


56998704574937452514.jpg

موجوداتی که پس از حل معما الله اکبر می گویند


08502478494778775392.jpg


وباز هم کلمه ی الله در این بازی به وفور یافت میشود


10698854896084829663.jpg


استفاده از درب مسجدالنبی در بازی!!!!؟